Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

"L’experiència històrica ens diu que l’exèrcit espanyol s’ha caracteritzat per ser una amenaça per als nostres drets i llibertats"

Jueves.23 de mayo de 2019 249 visitas Sin comentarios
Tortuga entrevista a Júlia Moltó i Tirs Llorens, objectors fiscals als qui el Tribunal Econòmic-Regional de València ha donat la raó. #TITRE

Abajo, entrevista en castellano.


Grup Antimilitarista Tortuga

Entrevistem a Júlia Moltó i Tirs Llorens, incansables activistes dels moviments socials d’Alcoi (especialment la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció) i objectors fiscals a la despesa militar des de fa molts anys. Recentment han sigut notícia per haver aconseguit sengles resolucions favorables del Tribunal Econòmic Regional de València, que els eximeixen de pagar la sanció que l’Agència Tributària d’Alcoi pretenia imposar-los per haver objectat a la despesa militar en la seua declaració d’IRPF de 2015.

- Expliqueu-nos alguna cosa sobre vosaltres: des de quan esteu en l’activisme sociopolític? En quins grups? Com és la vostra situació personal actual entorn de la militància?

Participem activament en el moviment ecologista des de ben jóvens, quan teníem 17-18 anys; la nostra relació amb el moviment pacifista va començar amb les campanyes anti-OTAN dels anys 80 i després en les de suport al moviment per la insubmissió al servei militar. Formem part també d’altres organitzacions: grups de consum, Club UNESCO, Col·lectiu 8 de Març, etc.

- Estem segurs que els lectors de Tortuga desitgen conéixer com és la situació actual dels moviments alternatius a l’Alcoià i les comarques veïnes. Podeu oferir-nos algunes pinzellades?

La nostra sensació és que es fan moltes activitats i hi ha grups consolidats, però que cal la incorporació de gent jove. De vegades tenim la sensació que la mobilització "virtual" no es trasllada al carrer, ni al treball constant. Com a aspectes positius destacaríem les mobilitzacions feministes i experiències assembleàries molt interessants a la Vall d’Albaida.

Tirs i Júlia, diumenge passat, durant l’esmorzar de la XVI Marxa per la Desmilitarizatció de la Serra d’Aitana

- En algunes ocasions hem comentat que -fora d’alguna excepció- sembla que estem en un moment en el qual costa molt treball mobilitzar a la gent per a tot el que vaja més enllà de la política dels partits i l’electoralisme. A què creieu que es deu? Penseu que val la pena continuar fent aquest tipus d’esforços (per exemple l’Objecció Fiscal) sabent que el seu abast en el moment actual és quantitativament escàs?

Sí, sorprén amb quina facilitat s’apunta la gent a les llistes electorals i com costa que participen de manera continuada i altruista en grups de base. Potser una raó siga que es busquen resultats de manera immediata i que es pensa que la via més directa és a través de les institucions. Nosaltres no neguem que es puga fer un treball útil des de les institucions, però pensem que és imprescindible treballar des de la base per a consolidar transformacions duradores, canvis de valors.

- Una d’aqueixes felices excepcions és el moviment feminista, el qual ha experimentat un important creixement en els últims anys. Ens consta la vostra participació en el mateix a la vostra comarca. Podeu oferir-nos alguna impressió sobre aquest tema?

La impressió és molt positiva. El moviment és molt divers, dinàmic i descentralitzat. Aprofita l’experència dels grups consolidats i incorpora la saba nova de la gent jove, molt preparada. Pensem que són imprescindibles les aportacions i reflexions del moviment LGTBI+ i de l’ecofeminisme (per exemple, les de companyes d’Ecologistes en Acció com Yayo Herrero).

- Anem amb l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar. Com és la vostra motivació per a ser objectors? Com us ha anat aquests anys amb Hisenda? Per què continueu fent l’objecció després de tants anys i a pesar que no sempre heu aconseguit desviar les quantitats objectades a les seues destinacions alternatives?

L’objecció fiscal és una manera més de qüestinar i denunciar la vergona de la despesa militar, que és una part fonamental del militarisme i de la cultura de la guerra. No deixa de ser una lluita simbòlica, però cal no oblidar que els símbols i els petits gestos són importants. És, a més, una ocasió per fer visible el tema.

- Com va sorgir la idea de recórrer la multa? Teníeu esperança que progressara el recurs? Com és la vostra sensació després d’aquestes sentències?

Vam recórrer la multa gràcies a la informació que ens vàreu facilitar des de Tortuga, aprofitant l’experiència d’altres objectors fiscals. No teníem la confiança absoluta de guanyar el recurs, però pensàvem que ho havíem d’intentar. Estem contents, perquè era absolutament injust que se’ns sancionara com si haguérem tractar de defraudar, quan l’objecció l’hem feta sempre obertament i explicant els nostres motius de consciència.

- En la vostra al·legació comenteu que una de les raons que us mouen a objectar és que “cal protegir la vida i la integritat de totes les persones”. Penseu que les institucions de l’estat espanyol no s’estan encarregant d’aquesta tasca?

No, des del moment que destinen una part important dels seus pressupostos a preparar la guerra i no a cobrir suficientment les necessitats de les persones (habitatge, dependència, sanitat…)

- No obstant això molta gent pensa que és necessari comptar amb unes Forces Armades que, precisament, defensen la nostra integritat personal i les nostres propietats arribat el cas. Què heu de dir a això?

Pensem que la seguretat passa per defensar la justícia social (també a escala global), la dignitat de la vida de les persones i la natura, sense la qual el nostre futur és inviable. En canvi, les forces armades treballen per perpetuar un ordre mundial injust i neocolonial, que és el veritable perill per a la pau i la seguretat de les persones.

D’altra banda, l’experiència històrica ens diu que l’exèrcit espanyol s’ha caracteritzat per ser una amenaça per als nostres drets i llibertats.

- Passant a un altre tema: els grups als quals pertanyeu també són històrics convocants de la Marxa per la Desmilitarització de la Serra d’Aitana. Què ens podeu comptar sobre aquesta activitat que està ja en la seua edició número 16?

Tot i que ens agradaria que hi haguera una major participació, considerem que és una bona ocasió per a testimoniar el rebuig a unes instal·lacions que són part de l’engranatge de la guerra. També és una bona oportunitat per a fer una excursió i conéixer millor un espai natural magnífic de les nostres comarques.

- Una qüestió que ens interessa especialment: què penseu del moviment antimilitarista? Quin futur li pronostiqueu?

No sabem quin futur tindrà, però pensem que és un moviment imprescindible.

Moltes gràcies i una abraçada. Ens continuem veient en els camins de la desmilitarització i la pau.


Vore també:

Campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2019

Dípticos de la campaña alicantina de Objeción Fiscal al Gasto Militar

El Tribunal Económico Administrativo da la razón a dos objetores fiscales al gasto militar de Alcoi

Modelo para alegar ante multas por Objeción Fiscal al Gasto Militar

Nos unimos frente a la persecución estatal contra la Objeción Fiscal al Gasto Militar


"La experiencia histórica nos dice que el ejército español se ha caracterizado por ser una amenaza para nuestros derechos y libertades"

Tortuga entrevista a Júlia Moltó y Tirs Llorens, objetores fiscales a quienes el Tribunal Económico-Regional de València ha dado la razón.

Grup Antimilitarista Tortuga

Entrevistamos a Júlia Moltó y Tirs Llorens, incansables activistas de los movimientos sociales de Alcoi (especialmente la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció) y objetores fiscales al gasto militar desde hace muchos años. Recientemente han sido noticia por haber conseguido sendas resoluciones favorables del Tribunal Económico Regional de Valencia, que los eximen de pagar la sanción que la Agencia Tributaria de Alcoi pretendía imponerles por haber objetado al gasto militar en su declaración de IRPF de 2015.

- Explicadnos algo sobre vosotros: ¿desde cuando estáis en el activismo sociopolítico? ¿En qué grupos? ¿Cómo es vuestra situación personal actual en torno a la militancia?

Participamos activamente en el movimiento ecologista desde muy jóvenes, cuando teníamos 17-18 años; nuestra relación con el movimiento pacifista empezó con las campañas anti-OTAN de los años 80 y después en las de apoyo al movimiento por la insumisión al servicio militar. Formamos parte también otras organizaciones: grupos de consumo, Club UNESCO, Colectivo 8 de Marzo, etc.

- Estamos seguros que los lectores de Tortuga desean conocer cómo es la situación actual de los movimientos alternativos en l’Alcoià y las comarcas vecinas. ¿Podéis ofrecernos algunas pinceladas?

Nuestra sensación es que se hacen muchas actividades y hay grupos consolidados, pero que hace falta la incorporación de gente joven. A veces tenemos la sensación que la movilización "virtual" no se traslada a la calle, ni al trabajo constante. Como aspectos positivos destacaríamos las movilizaciones feministas y experiencias asamblearias muy interesantes en la Vall d’Albaida.

- En algunas ocasiones hemos comentado que -fuera de alguna excepción- parece que estamos en un momento en el cual cuesta mucho trabajo movilizar a la gente para todo el que vaya más allá de la política de los partidos y el electoralismo. ¿A que creéis que se debe? ¿Pensáis que merece la pena continuar haciendo este tipo de esfuerzos (por ejemplo la Objeción Fiscal) sabiendo que su alcance en el momento actual es cuantitativamente escaso?

Sí, sorprende con qué facilidad se apunta la gente a las listas electorales y como cuesta que participan de manera continuada y altruista en grupos de base. Quizás una razón sea que se buscan resultados de manera inmediata y que se piensa que la vía más directa es a través de las instituciones. Nosotros no negamos que se pueda hacer un trabajo útil desde las instituciones, pero pensamos que es imprescindible trabajar desde la base para consolidar transformaciones duraderas, cambios de valores.

- Una de esas felices excepciones es el movimiento feminista, el cual ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Nos consta vuestra participación en el mismo en vuestra comarca. ¿Podéis ofrecernos alguna impresión sobre este tema?

La impresión es muy positiva. El movimiento es muy diverso, dinámico y descentralizado. Aprovecha la experiencia de los grupos consolidados e incorpora la savia nueva de la gente joven, muy preparada. Pensamos que son imprescindibles las aportaciones y reflexiones del movimiento LGTBI+ y del ecofeminismo (por ejemplo, las de compañeras de Ecologistas en Acción como Yayo Herrero).

- Vamos con la Objeción Fiscal al Gasto Militar. ¿Cómo es vuestra motivación para ser objetores? ¿Cómo os ha ido estos años con Hacienda? ¿Por qué continuáis haciendo la objeción después de tantos años y a pesar de que no siempre habéis conseguido desviar las cantidades objetadas a sus destinos alternativos?

La objeción fiscal es una manera más de cuestionar y denunciar la vergüenza del gasto militar, que es una parte fundamental del militarismo y de la cultura de la guerra. No deja de ser una lucha simbólica, pero hace falta no olvidar que los símbolos y los pequeños gestos son importantes. Es, además, una ocasión para hacer visible el tema.

- ¿Cómo surgió la idea de recurrir la multa? ¿Teníais esperanza de que progresara el recurso? ¿Cuál es vuestra sensación después de estas sentencias?

Recurrimos la multa gracias a la información que nos facilitasteis desde Tortuga, aprovechando la experiencia de otros objetores fiscales. No teníamos la confianza absoluta de ganar el recurso, pero pensábamos que lo teníamos que intentar. Estamos contentos, porque era absolutamente injusto que se nos sancionara cómo si hubiéramos tratado de defraudar, cuando la objeción la hemos hecho siempre abiertamente y explicando nuestros motivos de conciencia.

- En vuestra alegación comentáis que una de las razones que os mueven a objetar es que “hay que proteger la vida y la integridad de todas las personas”. ¿Pensáis que las instituciones del estado español no se están encargando de esta tarea?

No, desde el momento en que destinan una parte importante de sus presupuestos a preparar la guerra y no a cubrir suficientemente las necesidades de las personas (vivienda, dependencia, sanidad…)

- Sin embargo mucha gente piensa que es necesario contar con unas Fuerzas Armadas que, precisamente, defiendan nuestra integridad personal y nuestras propiedades llegado el caso. ¿Qué tenéis que decir a esto?

Pensamos que la seguridad pasa para defender la justicia social (también a escala global), la dignidad de la vida de las personas y la naturaleza, sin la cual nuestro futuro es inviable. En cambio, las fuerzas armadas trabajan para perpetuar un orden mundial injusto y neocolonial, que es el verdadero peligro para la paz y la seguridad de las personas.

Por otro lado, la experiencia histórica nos dice que el ejército español se ha caracterizado por ser una amenaza para nuestros derechos y libertades.

- Pasando a otro tema: los grupos a los cuales pertenecéis también son históricos convocantes de la Marcha por la Desmilitarización de la Serra de Aitana. ¿Qué nos podéis contar sobre esta actividad que está ya en su edición número 16?

A pesar de que nos gustaría que hubiera una mayor participación, consideramos que es una buena ocasión para testimoniar el rechazo a unas instalaciones que son parte del engranaje de la guerra. También es una buena oportunidad para hacer una excursión y conocer mejor un espacio natural magnífico de nuestras comarcas.

- Una cuestión que nos interesa especialmente: ¿qué pensáis del movimiento antimilitarista? Qué futuro le pronosticáis?

No sabemos qué futuro tendrá, pero pensamos que es un movimiento imprescindible.

Muchas gracias y un abrazo. Nos continuamos viendo en los caminos de la desmilitarización y la paz.

Nota: los comentarios podrán ser eliminados según nuestros criterios de moderación.