Administración Enlaces Contacto Sobre Tortuga

Xifres i balanç de la campanya d’Objecció Fiscal a la Despesa Militar 2011 a Alacant

Miércoles.19 de octubre de 2011 1817 visitas - 3 comentario(s)
A poc a poc hi ha més gent que fa Objección Fiscal a la Despesa Militar a Alacant #TITRE

Grup Antimilitarista Tortuga

(Más abajo en castellano)


Un any més els diversos grups que promovem l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar a Alacant hem fet un esforç de recopilació de dades al final de la campanya per a poder avaluar-la i comparar-la amb anys anteriors.

Com en ocasions precedents s’han editat i distribuït 3.000 díptics. També hem repartit enganxines (valencià i castellà).

S’han enviat a mitjans de comunicació les convocatòries de la campanya, els materials i la informació sobre destinacions locals que hi havien als díptics. S’ha realitzat alguna entrevista, moltes xarrades explicatives (més que altres anys) i fins i tot un taller per a aprendre a realitzar l’objecció.

Com cada any es va fer també una Acció Directa Noviolenta “contra” l’Objecció Fiscal a les portes de l’Agència Tributària d’Alacant. Veure: http://www.grupotortuga.com/Contra-...

Destinacions locals i nova fórmula

Aquest any hi ha hagut més destinacions locals que mai, i això s’ha traduït que hàgim augmentat lleugerament el nombre de persones objectores així com de diners desviats. A la província d’Alacant segueixen sent les destinacions locals els quals principalment fan de motor de la campanya. No obstant això crida l’atenció que, al marge de la difusió de l’informació sobre la despesa militar que cadascun d’ells realitza durant la campanya i que sempre és positiva, hi ha algunes destinacions locals que només han obtingut una i fins i tot cap objecció. Aquesta circumstància seria bé revisar-la. No sembla molt lògic que ni tan sols un petit grup de persones pertanyents a un col·lectiu proposat per a rebre diners de la OFGM es molestin en realitzar-la. I més quan aquest any s’havia proposat una fórmula o manera de realitzar-la que la posava a l’abast de pràcticament qualsevol persona.

Com sabeu des de Tortuga aquest any us proposàvem un nou enfocament, segons el qual cap entendre que l’IRPF no és l’única forma que l’estat té per a recaptar els nostres diners, part dels quals s’empra com despesa militar. Hi ha altres impostos i mecanismes que fan que absolutament cap persona de la societat escapi de tributar a l’estat d’unes formes o altres. Per això proposàvem el moment de la declaració a Hisenda, la declaració d’IRPF, com una ocasió de recuperar aquesta part del nostre impost dedicada a la despesa militar. Li toqui a un declarar o no, li surti a pagar, a retornar o quota zero. Encara que un estudiï, o no tingui contracte. Totes les persones podem comprar un imprès i fer la declaració reclamant a l’estat que ens retorni una part del que ens lleva.

Per això, i per facilitar encara més la realització de la OFGM, suggeríem dues possibles quantitats a objectar: Una, tenint en compte que l’estat ha destinat aquest últim any 538 euros per persona per a fins militars, aquesta podria ser una bona quantitat a objectar. I l’altra, atès que l’estat té moltes formes de recaptar els nostres diners, resulta complicat determinar com ha estat la quantitat exacta que ens ha cobrat al llarg de tot un any. No obstant això la OFGM és, abans de res, una acció pública i col·lectiva de denúncia al militarisme i una interpel·lació a la societat. És molt més important el fet d’objectar que la quantitat objectada; per això, qualsevol quantitat, per petita que pugui ser, és vàlida.

Més informació sobre aquestes coses aquí: http://www.grupotortuga.com/Campana...

Per altra banda alegrar-nos tant per les destinacions locals que es consoliden i estan açí any rere any treballant amb força la campanya, organitzant xerrades explicatives, difonent els materials i obtenint objeccions, així com les quals s’han incorporat amb força i il·lusió aquest curs.

Només dir, com fem cada any, que aquesta campanya ha sigut un pas més en un camí que hem de recórrer al pas pausat que es requerix, però sense desanimar-nos i sense defallir. Moltes gràcies a les persones i col·lectius que han participat i impulsat aquesta tasca, i ens veiem en la de 2012.

Per un món sense guerres i sense exèrcits, amb pau i amb justícia.


DADES

OBJECCIONS FISCALS A LA DESPESA MILITAR QUE S’HAN PRODUÏT A ALACANT EN 2011

Nombre total d’objeccions: 41

Diners totals desviats de la Despesa Militar a Alacant: 3.475’80 €

DESTINACIONS LOCALS

- Club d’Amics de la UNESCO de Alcoi: 5 objeccions – 436 €

- Radioaktiva (Alcoi): 4 objeccions – 447 €

- Fons per a l’Acció Directa Noviolenta (Grup Antimilitarista Tortuga): 8 objeccions – 923 €

- Hort Comunitari de Carolines (Alacant): 0 objecions – 0 €

- Ateneu Llibertari L’Escletxa (Alacant): 1 objecció – 84 €

- Espai per a Crèixer La Serrada (Alcoi): 2 objeccions – 315’ 80 €

- Col•lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i L’Alcoià: 5 objeccions – 180 €

- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 2 objeccions – 25 €

- Voluntariat de Neteja de Enderrocs a Tabarca (Colla Ecologista d’Alacant): 0 objeccions – 0 €

- L’Alficoç (Elda-Petrer): 1 objecció – 84 €

- L’Ateneu (Centre Social del Barri del Partidor, Alcoi): 4 objeccions - 294 €

- Col.lectiu Ecologista Margalló (Elx): 5 objeccions – 344 €

ALTRES

- Resistència dels xiquets i xiquetes indígnes davant la guerra de baixa intensitat a Chiapas”: 1 objecció – 84 €

- Asociació Asoka el Grande: 1 objecció – 84 €

- Medicines per Palestina: 1 objecció – 100 €

- Entrepobles: 1 objecció – 75 €

OBJECIONES FISCALS A LA DESPESA MILITAR QUE S’HAN INGRESSAT A DESTINACIONS LOCALS D’ALACANT PROCEDENTS D’ALTRES PROVINCIAS

- Fons per a l’Acció Directa Noviolenta (Grup Antimilitarista Tortuga): 5 objeccions – 402 €

- Voluntariat de Neteja de Enderrocs a Tabarca (Colla Ecologista d’Alacant): 1 objecció – 100 €

- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 1 objecció – 20 €

DADES COMPLETES DE DESTINACIONS LOCALS PROPOSATS A ALACANT QUE HAN REBUT INGRESSOS DE DINS I FORA DE LA PROVÍNCIA

- Fons per a l’Acció Directa Noviolenta (Grup Antimilitarista Tortuga): 13 objeccions – 1.325 €

- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 3 objeccions – 45 €


COMPARACIÓ DE LES XIFRES DE LA CAMPANYA AMB RESPECTE A LES D’ANYS PASSATS (Des que fem el recompte).

- 2011: 41 objeccions - 3.475’80 €

- 2010: 36 objeccions - 2.968’29 €

- 2009: 36 objeccions - 2.696 €

- 2008: 32 objeccions - 2.703´04 €

- 2007: 25 objeccions - 2.119’42 €

- 2006: 22 objeccions - 1.669 €

- 2005: 8 objeccions - 654 €


MÁS INFORMACIÓN

Alacant: Contra la Objeción Fiscal al Gasto Militar

Pegatinas de Objeción Fiscal al Gasto Militar

Dípticos de la campaña

Balance del año pasado en Alacant

Balance del año pasado en el estado español

Más información sobre Objeción Fiscal al Gasto Militar


Cifras y balance de la campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar 2011 en Alacant

Poco a poco el número de personas objetoras continúa creciendo en Alacant

Un año más los diversos grupos que promueven la Objeción Fiscal al Gasto Militar en Alacant hemos hecho un esfuerzo de recopilación de datos al final de la campaña para poder evaluarla y compararla con años anteriores.

Como en ocasiones precedentes se han editado y distribuido 3.000 dípticos y pegatinas (valencià y castellano).

Se han enviado a medios de comunicación las convocatorias de la campaña, los materiales y la información sobre destinos locales que venía en los dípticos. Se ha realizado alguna entrevista, varias charlas explicativas (más que ningún año) e incluso un taller para aprender a realizar la objeción.

Como cada año se hizo también una acción directa noviolenta “contra” la Objeción Fiscal a las puertas de la Agencia Tributaria de Alacant. Ver: http://www.grupotortuga.com/Contra-...

Destinos locales y nueva fórmula

Este año ha habido más destinos locales que nunca, y ello se ha traducido en que hayamos aumentado ligeramente el número de personas objetoras así como de dinero desviado. En la provincia de Alacant siguen siendo los destinos locales los que de forma abrumadora hacen de motor de la campaña. Sin embargo llama la atención que, al margen de la difusión de la información sobre el gasto militar que cada uno de ellos realiza durante la campaña y que siempre es positiva, hay algunos destinos locales que sólo han obtenido una e incluso ninguna objeción. Esta circunstancia sería bueno revisarla. No parece muy lógico que ni siquiera un pequeño grupo de personas pertenecientes a un colectivo propuesto para recibir dinero de la OFGM se molesten en realizarla. Máxime cuando este año se había propuesto una fórmula o modo de realizarla que la ponía al alcance de prácticamente cualquier persona.

Como sabéis desde Tortuga este año os proponíamos un nuevo enfoque, según el cual cabe entender que el IRPF no es la única forma que el estado tiene para recaudar nuestro dinero, parte del cual se emplea como gasto militar. Hay otros impuestos y mecanismos que hacen que absolutamente ninguna persona de la sociedad escape de tributar al estado de unas formas u otras. Por ello proponíamos el momento de la declaración a hacienda, la declaración de IRPF como una ocasión de recuperar esa parte de nuestro impuesto dedicada a gasto militar. Le toque a uno declarar o no, le salga a pagar, a devolver, cuota cero. Aunque uno estudie, o no tenga contrato. Todas las personas podemos comprar un impreso y hacer la declaración reclamando al estado que nos devuelva una parte de lo que nos quita.

Por ello, y por facilitar aún más la realización de la OFGM, sugeríamos dos posibles cantidades a objetar: Una, teniendo en cuenta que el estado ha destinado este último año 538 euros por persona para fines militares, ésta podría ser una buena cantidad a objetar. Y la otra, dado que el estado tiene tantos medios de recaudar nuestro dinero, resulta complicado determinar cual ha sido la cantidad exacta que nos ha cobrado a lo largo de todo un año. Sin embargo la OFGM es, ante todo, una acción pública y colectiva de denuncia al militarismo y una interpelación a la sociedad. Es mucho más importante el hecho de objetar que la cantidad objetada; por ello, cualquier cantidad, por pequeña que pueda ser, es válida. Más información sobre estas cosas aquí: http://www.grupotortuga.com/Campana...

Por otra parte alegrarnos tanto por los destinos locales que se consolidan y están ahí año a año trabajando con fuerza la campaña, organizando charlas explicativas, difundiendo los materiales y obteniendo objeciones, así como las que se han incorporado con fuerza e ilusión este curso.

Solo decir, como hacemos cada año, que esta campaña ha sido un jalón más, un paso más en un camino que debemos recorrer al paso pausado que se requiere, pero sin desanimarnos y sin desfallecer. Muchas gracias a las personas y colectivos que han participado e impulsado este trabajo y nos vemos en la de 2012.

Por un mundo sin guerras y sin ejércitos, con paz y con justicia.


DATOS

OBJECIONES FISCALES AL GASTO MILITAR QUE SE HAN PRODUCIDO EN ALACANT EN 2010


Número total de objeciones: 41

Dinero total desviado del Gasto Militar en Alacant: 3.475’80 €

DESTINOS LOCALES

- Club d’Amics de la UNESCO de Alcoi: 5 objeciones – 436 €
- Radioaktiva (Alcoi): 4 objeciones – 447 €
- Fondo para la Acción Directa Noviolenta (Grupo Antimilitarista Tortuga): 8 objeciones – 923 €
- Hort Comunitari de Carolines (Alacant): 0 objeciones – 0 €
- Ateneu Llibertari L’Escletxa (Alacant): 1 objeción – 84 €
- Espai per a Crèixer La Serrada (Alcoi): 2 objeciones – 315’ 80 €
- Col•lectiu per la Cultura de Pau i Noviolència del Comtat i L’Alcoià: 5 objeciones – 180 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 2 objeciones – 25 €
- Voluntariat de Neteja de Enderrocs a Tabarca (Colla Ecologista d’Alacant): 0 objeciones – 0 €
- L’Alficoç (Elda-Petrer): 1 objeción – 84 €
- L’Ateneu (Centre Social del Barri del Partidor, Alcoi): 4 objeciones - 294 €
- Col.lectiu Ecologista Margalló (Elx): 5 objeciones – 344 €

OTROS

- Proyecto colectivo estatal “Resistencia de los Niños y Niñas Indígenas antela Guerra de Baja Intensidad en Chiapas”: 1 objeción – 84 €
- Asociación Asoka el Grande: 1 objeción – 84 €
- Medicines per Palestina: 1 objeción – 100 €
- Entrepobles: 1 objeción – 75 €

OBJECIONES FISCALES AL GASTO MILITAR QUE SE HAN INGRESADO A DESTINOS LOCALES DE ALACANT PROCEDENTES DE OTRAS PROVINCIAS

- Fondo para la Acción Directa Noviolenta (Grupo Antimilitarista Tortuga): 5 objeciones – 402 €
- Voluntariat de Neteja de Enderrocs a Tabarca (Colla Ecologista d’Alacant): 1 objeción – 100 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 1 objeción – 20 €

DATOS COMPLETOS DE DESTINOS LOCALES PROPUESTOS EN ALACANT QUE HAN RECIBIDO INGRESOS DE DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA

- Fondo para la Acción Directa Noviolenta (Grupo Antimilitarista Tortuga): 13 objeciones – 1.325 €
- Colla Ecologista-Cultural “El Campanà” (Crevillent): 3 objeciones – 45 €

COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS DE LA CAMPAÑA CON RESPECTO A LAS DE AÑOS ANTERIORES (Desde que hacemos el recuento).

- 2011: 41 objeciones - 3.475’80 €
- 2010: 36 objeciones - 2.968’29 €
- 2009: 36 objeciones - 2.696 €
- 2008: 32 objeciones - 2.703´04 €
- 2007: 25 objeciones - 2.119’42 €
- 2006: 22 objeciones - 1.669 €
- 2005: 8 objeciones - 654 €

Nota: los comentarios podrán ser eliminados según nuestros criterios de moderación.